Rukovodstvo

Skupština

Skupština je najviši organ JOB. Čine je svi članovi JOB, a pravo odlučivanja imaju punoletni članovi. Nadležnosti Skupštine JOB sadržane su u učešću izrade godišnjih strategija, programa i aktivnosti, zatim u učestvovanju u radu na pravnim aktima i poslovnicima funkcionasanja Skupštine, izbornim procesima Predsednika i svih članova Veća i Nadzornog odbora. Nadležnosti se zatim odnose i na usvajanje i razmatranje izveštaja o radu JOB-a koje podnose Predsednik i Nadzorni odbor i usvajanje i razmatranje izveštaja o finansijskom poslovanju, odobravanju budžeta i usvajanju završnog računa. Redovna skupština održava se jednom godišnje. Izborna Skupština održava se jednom u četiri godine. Vanredna Skupština održava se radi rešavanja vanrednih pitanja.


Veće

Veće je organ upravljanja i čini ga (11) članova. Veće čini osam članova koje bira Skupština, a po funkciji članovi veća su: Predsednik, Predsednik jevrejske omladine Beograda i Predsednica Ženske sekcije. Kandidati za članove Veća mogu biti podeljeni prema listama predlagača. Ingerencije Veća sadržane su u razmatranju i odlučivanju o svim bitnim pitanjima života, rada i strateškog razvoja JOB, upravljanju i razmatranju sektorom finansija, rukovođenju politikom usaglašavanja interesa na svim nivoima funkcionasanja JOB u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju, upravljanju nepokretnostima, organizaciji konsituisanja i raspuštanja stalnih i povremenih tela JOB i pravnih lica. Zatim nadležnosti Veća odnose se na ingerencije odgovornosti u formiranju predloga Statuta JOB i poslovnika o radu, zatim formiranju i donošenju normativnih akata. Veće odlučuje o prijemu i prestanku članstva JOB. Rad Veća uređen je Poslovnikom o radu Veća. Sednice saziva Predsednik.


Aron Fuks - Predsednik JOB, član veća

Ivana Rob Pašaljić - Potpredsednica JOB, član veća

Julija Caran - Potpredsednica JOB, član veća

Ognjen Arnautović Diamant - član veća

Dimitrije Gaon - član veća

Ivona Gačević Anticoli - član veća

Rastko Stojković - član veća

Igor Salzberger - član veća

Slobodan Kon - član veća

Maja Slater - Predsednica Ženske sekcije JOB, član veća

Filip Belevski - Predsednik Omladine JOB


Predsednik

Predsednik rukovodi, predstavlja i zastupa JOB u zemlji i inostranstvu. Za rad JOB, kao i svoj rad Predsednik odgovara Skupštini. Mandat Predsednika traje četiri godine i može biti biran u dva mandata uzastopno. Obaveze i nadležnosti Predsednika sadržane su u oraganizaciji i sprovođenju odluka Skupštine, Veća i Izvršnog odbora.


Aron Fuks - Predsednik Jevrejske opštine Beograd


Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole i sastoji se od pet članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za člana najviše u dva uzastopna mandata.


Nadzorni odbor vrši sledeće poslove: kontroliše da li se rad organa JOB obavlja u skladu sa Statutom i drugim normativnim aktima JOB, zatim kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje JOB i utvrđuje da li je u skladu sa propisima i Statutom JOB. Takođe vrši uvid u svu dokumentaciju JOB i kontroliše da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa propisima JOB. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o utvrđenom stanju sa predlogom mera Izvršnom odboru, Veću i Skupštini. Organ JOB kome Nadzorni odbor ukaže na propust dužan je da razmotri izveštaj Nadzornog odbora u roku od 30 dana od dobijanja izveštaja i o svojim aktivnostima po tom pitanju obavesti neposredno viši organ i Nadzorni odbor. Nadzorni odbor kontroliše izveštaje o poslovanju koji se podnose Skupštini. Izveštaj o svom radu Nadzorni odbor takođe podnosi na godišnjoj Skupštini


Davor Salom - Predsednik Nadzornog odbora JOB

Boris Erg - Član nadzornog odbora JOB

Suzana Kovačević - Član nadzornog odbora JOB

Daniela Milinković - Član nadzornog odbora JOB

Haim Levi - Član nadzornog odbora JOB


Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ JOB i čini ga: Predsednik JOB, dva potpredsednika i rukovodilac Kancelarije. Izvršni odbor, za svoj rad odgovoran je Veću JOB. Izvršni odbor sprovodi odluke i poslove Skupštine i Veća, odlučuje o hitnim pitanjima uz konsultaciju nadređenih tela, razmatra inicijative JOB učestvuje u donošenju odluka finansijkog karaktera, podnosi izveštaje o svom radu nadležnom telu JOB.


  • Aron Fuks - Predsednik JOB, član izvršnog odbora
  • Ivana Rob - Potpredsednica JOB, član izvršnog odbora
  • Julija Caran - Potpredsednica JOB, član izvršnog odbora
  • Viktor Nojman - Rukovodilac kancelarije JOB, član izvršnog odbora